Disclaimer

Deze disclaimer is enkel van toepassing op zakelijke klanten.

__GELIEVE DEZE VOORWAARDEN DOOR TE LEZEN VOORDAT U DEZE WEBSITE BEKIJKT.__
Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

  1. AUTEURSRECHT

Deze website is de enige officiële website van Scholten Uitgeverij B.V.. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van Scholten Uitgeverij B.V., waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen handelsmerken en -namen kunnen incidenteel op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectieve eigenaars.

  1. BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES

Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholten Uitgeverij B.V. is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van zowel Scholten Uitgeverij B.V. als van de respectieve leveranciers. Indien u enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: “software”) afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. Scholten Uitgeverij B.V. en/of (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

  1. UITSLUITINGEN

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Scholten Uitgeverij B.V. en de respectieve leveranciers aanvaarden geen enkele garantie, inclusief, bij wijze van voorbeeld doch niet bij wijze van beperking, met betrekking tot geschiktheid voor een bepaalde doel, en voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat. Tevens garandeert noch Scholten Uitgeverij B.V. noch de respectieve leveranciers dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch Scholten Uitgeverij B.V.  noch de respectieve leveranciers, noch enige van hun respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien Scholten Uitgeverij B.V. en/of respectieve leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van zowel Scholten Uitgeverij B.V. als de respectieve leveranciers het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

  1. TOEPASSELIJK RECHT

Bezoekers van deze website doen dit op eigen risico en uit vrije wil en dienen zich te houden aan lokale wetgeving, voor zover deze van toepassing is. Deze voorwaarden worden beheerst door en afgeleid van het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Zwolle (met recht op beroep) en door gebruik te maken van deze website onderwerpt u zich voor bovengenoemde gevallen aan de rechtsmacht van een dergelijke rechter, waarbij u afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechting.

  1. OVERIGE BEPALINGEN

Indien op enigerlei wijze afstand wordt gedaan van een bepaling van deze voorwaarden, is zulks uitsluitend geldig als het schriftelijk geschiedt, ondertekend door Scholten Uitgeverij B.V.. Indien afstand wordt gedaan van enigerlei bepaling in deze overeenkomst laat zulks de geldigheid van alle andere hierin opgenomen bepalingen onverlet, noch betekent het dat ook in de toekomst afstand wordt gedaan van de betreffende bepaling. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat de onderhavige voorwaarden een bepaling bevatten die om welke reden ook ongeldig of onuitvoerbaar is, dan verliest de betreffende bepaling zijn kracht in overeenstemming met het oordeel van de rechtbank, zonder dat daarmede de geldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen wordt aangetast. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst zoals die tussen partijen met betrekking tot het onderwerp tot stand is gekomen en treden in de plaats van alle eerdere bepalingen, afspraken of overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze op schrift zijn gesteld en ondertekend door u en Scholten Uitgeverij B.V.

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Scholten Uitgeverij B.V., hierna te noemen Scholten Uitgeverij B.V.

Bij bezoek aan deze website kan Scholten Uitgeverij B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Scholten Uitgeverij B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Scholten Uitgeverij B.V. beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Scholten Uitgeverij B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan Scholten Uitgeverij B.V. heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Scholten Uitgeverij B.V., een bestelling bij Scholten Uitgeverij B.V. te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Scholten Uitgeverij B.V.

Scholten Uitgeverij B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Scholten Uitgeverij B.V. heeft verstrekt. Als u Scholten Uitgeverij B.V. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Scholten Uitgeverij B.V. de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt Scholten Uitgeverij B.V. de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Scholten Uitgeverij B.V. de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Scholten Uitgeverij B.V. de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met Scholten Uitgeverij B.V.  gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Scholten Uitgeverij B.V. uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van Scholten Uitgeverij B.V. die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met ons info@Scholtenuitgeverij.nl of 038 3035 635.

Om ervoor te zorgen dat de website van Scholten Uitgeverij B.V. goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Scholten Uitgeverij B.V. bezoekgegevens van haar website bij. Scholten Uitgeverij B.V. gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via: https://www.scholtenuitgeverij.nl om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden. Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@scholtenuitgeverij.nl

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

__Vragen__
Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Scholten Uitgeverij B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Scholten Uitgeverij B.V.. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

__Wijzigingen Privacy Statement__
Scholten Uitgeverij B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Cookiebeleid

Scholten Uitgeverij B.V. maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw tablet, mobiele telefoon of computer plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Een cookie slaat vervolgens informatie over uw bezoek op onze website op en stuurt deze terug aan onze server. Sommige cookies zijn functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Naast de functionele cookies gebruiken wij ook analytische cookies. Deze helpen ons om uw activiteiten op onze website te analyseren en zo onze dienst zoveel mogelijk aan te passen of het surfgedrag van onze website bezoekers. Uw bezoek op onze website wordt zo geoptimaliseerd. Sommige van de cookies zijn zog. sessie-cookies. Deze cookies worden weer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Sommige van de cookies, zog. permanente cookies, helpen ons u bij uw volgend bezoek op onze website te herkennen. Onze website kan zo speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. U bespaart tijd en kunt onze website optimaal gebruiken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google (Universal) Analytics

Scholten Uitgeverij B.V.  maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.nl). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Scholten Uitgeverij B.V.  te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Inc. gebruikt deze informatie om voor Scholten Uitgeverij B.V.  bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google Inc. mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google Inc. hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden deze informatie namens Google Inc. verwerken. Google Inc. zal uw gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en / of de Help-functie van uw browser.

Hotjar webanalyse

Scholten Uitgeverij B.V.  maakt gebruik van een webanalyse-service van Hotjar Ltd (https://www.hotjar.com/opt-out). Hotjar Ltd. maakt o.a. gebruik van analytische cookies om Scholten Uitgeverij B.V.  via geanonimiseerde gebruiksprofielen te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. Hierdoor kunnen wij onze diensten verbeteren en uw beleving van de website optimaliseren. De statistieken kunnen wij niet herleiden naar personen. Zonder uw toestemming zullen de geanonimiseerde gegevens ook niet gecombineerd worden met bij ons bekende persoonsgegevens van u. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en / of de Help-functie van uw browser.

Kissmetrics webanalyse

Scholten Uitgeverij B.V. maakt gebruik van een webanalyse-service van Space Pencil Inc. (https://www.kissmetrics.com/user-privacy/). Space Pencil Inc. maakt o.a. gebruik van analytische cookies om Scholten Uitgeverij B.V. via geanonimiseerde gebruiksprofielen te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. Hierdoor kunnen wij onze diensten verbeteren en uw beleving van de website optimaliseren. De statistieken kunnen wij niet herleiden naar personen. Zonder uw toestemming zullen de geanonimiseerde gegevens ook niet gecombineerd worden met bij ons bekende persoonsgegevens van u. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en / of de Help-functie van uw browser.

Fullstory webanalyse

Scholten Uitgeverij B.V. maakt gebruik van een webanalyse-service van Fullstory, Inc. (https://fullstory.com). Fullstory Inc. maakt o.a. gebruik van analytische cookies om Scholten Uitgeverij B.V.  via geanonimiseerde gebruiksprofielen te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. Hierdoor kunnen wij onze diensten verbeteren en uw beleving van de website optimaliseren. De statistieken kunnen wij niet herleiden naar personen. Zonder uw toestemming zullen de geanonimiseerde gegevens ook niet gecombineerd worden met bij ons bekende persoonsgegevens van u. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en / of de Help-functie van uw browser.

Visual Website Optimizer webanalyse

Scholten Uitgeverij B.V.  maakt gebruik van een webanalyse-service van Wingify Software Private Limited (https://vwo.com/). Wingify Software Private Limited maakt o.a. gebruik van analytische cookies om Scholten Uitgeverij B.V. via geanonimiseerde gebruiksprofielen te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. Hierdoor kunnen wij onze diensten verbeteren en uw beleving van de website optimaliseren. De statistieken kunnen wij niet herleiden naar personen. Zonder uw toestemming zullen de geanonimiseerde gegevens ook niet gecombineerd worden met bij ons bekende persoonsgegevens van u. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en / of de Help-functie van uw browser.

Criteo retargeting

Deze cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op onze partnersites. Zonder deze cookies loop je mooie aanbiedingen mis.

Facebook

Deze cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op onze partnersites. Zonder deze cookies loop je mooie aanbiedingen mis.

Vero

Deze cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties we naar je kunnen sturen per e-mail. Zonder deze cookies loop je mooie aanbiedingen mis.

Optimonk

Deze cookie ziet welke pop-up berichten je hebt gezien. Zo kunnen we je de juiste pop-up berichten tonen. Zonder deze cookies zie je misschien sommige berichten dubbel en loop je handige tips mis.

Conversify

Deze cookie ziet welke informatie berichten je hebt gezien. Zo kunnen we je de juiste informatie berichten tonen. Zonder deze cookies zie je misschien sommige berichten dubbel en loop je handige tips mis.

Prooflink

Deze cookie ziet hoeveel punten je spaart met het spaarprogramma. Zo kunnen we je de juiste informatie tonen over jouw huidig aantal gespaarde punten. Zonder deze cookies mis je net die reis naar Ibiza op een paar punten.

Tradetracker

Deze cookie ziet via welke partner je op onze shop bent gekomen. Zo kunnen we zien met welke partners wij minder of meer moeten samenwerken.

Google Adwords

Deze cookie ziet via welk zoekwoord en advertentie in de zoekmachine Google je bij ons terecht bent gekomen. Zo kunnen we extra geld investeren de zoekwoorden die klanten opleveren.

Bing Advertising

Deze cookie ziet via welk zoekwoord en advertentie in zoekmachine Bing je bij ons terecht bent gekomen. Zo kunnen we extra geld investeren de zoekwoorden die klanten opleveren.

Zopim

Deze cookie maakt het mogelijk om met ons te chatten. Zo kan je gemakkelijk met ons contact opnemen.

Wij behouden ons het recht voor om het cookiebeleid aan te passen.